بیمه های خاص

 

بیمه های خاص :

در این بخش هر آنچه که در سایر بخشهای بیمه قابلیت تعریف ندارد به عنوان ریسک خاص و در قالب بیمه نامه خاص یا مخصوص تعریف می شود .

این نوع بیمه نامه ها مختص افرادی است که با شرایط خاص به بیمه نیاز دارند و تقاضای آن در سطح جامعه وجود ندارد .

پوشش های بیمه ای طبق توافقات حاصل ما بین بیمه گر و بیمه گذار بر قرار می گردد.

در این بیمه نامه ها می توان خسارات مالی و جانی وارد بر مورد بیمه و همچنین خسارات جانی و مالی وارد بر اشخاص ثالث تحت پوشش قرار داد.

از جمله موارد خاص بیمه ای می توان به :

  1. پوشش بدنه و مسئولیت در کشتی و هواپیما
  2.  پوشش بیمه ای پول در صندوق و پول در گردش
  3. پوشش تلف ناشی از بیماری یا پوشش نقص عضو در حیوانلت اهلی مانند اسب
  4. پوشش بیمه ای اعتبارات قابل ارائه در بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری

و سایر اشاره نمود .

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn