بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

با خرید بیمه نامه های مسئولیت؛ در حقیقت کارفرما / بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه، مسئولیت خود را در قبال کارکنان و یا اشخاص ثالث به بیمه گر انتقال داده و با آرامش خاطر با رعایت اصول ایمنی به فعالیت اصلی خود می‌پردازد، لذا در صورت وقوع حادثه شرکت بیمه آرمان بر اساس میزان مسئولیت بیمه گذار / کارفرما نسبت به جبران خسارت اقدام می‌نماید.
شرکت بیمه آرمان مفتخر است که نسبت به صدور و ارائه خدمات در رشته های مختلف بیمه های مسئولیت به شرح ذیل آمادگی خود را اعلام می‌دارد :
1- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
   * مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی  
   * مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی
   *مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال کارکنان
2- بیمه مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارد به اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی
3- بیمه مسئولیت مدنی (سایر)
  * مدیران مهد کودک
  * مدیران تور
  * مدیران شهربازی
  * مدیران استخر

  * مدیران مجموعه های ورزشی

* مسئولیت ناشی از آتش سوزی
  * مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
  * مسئولیت دارندگان آسانسور
  * مدیران مراکز آموزشی                                                              
  * مدیران پارکینگ ‌های عمومی

4- بیمه مسئولیت حرفه ای

  * پزشکان                * پیراپزشکان               * سر دفترداران

 1. بیمه های  مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی  :

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را قبال خسارات وارد به اموال و اشخاص ثالث در حین انجام عملیات ساختمانی  تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارتی به اموال و اشخاص ثالث وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد , خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد .

 1. راهنمای خرید بیمه نامه  :
 1. ابتدا بيمه گذار مي بايست پيشنهاد بيمه را بطور کامل تکميل و امضا نمايد .
 2.  پس از تکميل فرم پيشنهاد و اعلام نرخ , در صورت تاييد بيمه گذار لازم است قبل از صدور بيمه نامه، کارشناسان شرکت از پروژه مورد نظر بازديد بعمل آورند .
 3. اعتبار کارشناسي بازديد اوليه حداکثر تا 48 ساعت ميباشد. و چنانچه در زمان مذکور بيمه نامه صادر نگردد صدور بيمه نامه مستلزم بازديد مجدد خواهد بود.

 

 1. مراحل صدور بیمه نامه :

      پس از تکمیل فرم پیشنهاد , کاربر نسبت به اعلام حق بیمه و شرایط بر اساس نوع فعالیت بیمه گذار اقدام می نماید  .

          در صورت رضایت بیمه گذار نسبت به شرایط اعلامی , بیمه نامه مربوطه صادر و به بیمه گذار تسلیم میگردد.

 1. مهلت اعلام خسارت بیمه نامه :

بیمه گذار موظف است به محض دریافت هر گونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب رابلافاصله و حداکثر ظرف پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را جهت کارشناسی از محل خسارت دیده به عمل آورد.

 1. مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت  :

1-5- کپی پروانه ساختمانی بیمه گذار

2-5- اسناد مالکیت زیاندیده ( در صورتیکه خسارت به ملک وارد شده باشد )

3-5- اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه خسارت به خودرو ثالث وارد شده باشد )

4-5- گزاش بازدیدکارشناس مبنی بر علت وقوع حادثه و تعین در صد قصور

5-5- گزارش برآورد خسارت

 1. شرایط پرداخت خسارت :

میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث بر اساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص ثالث زیاندیده نباشد ، موضوع از طریق کارشناسی مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.

خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار به شخص ثالث زیاندیده و یا ذی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت ، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

 1. بیمه های  مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی   :

موضوع قرارداد: جبران خسارت ناشي از‌ مسئوليت‌ مدني بيمه‌گذار در قبال‌ ارسال‌‌كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌ استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌ كه‌ در اثر تحقق‌ حوادث‌ تحت پوشش اين‌ قرارداد باشد‌ و بيمه‌گذار به‌ عنوان ‌متصدي‌ حمل، مسئول‌ جبران‌ آنها شناخته‌ شود.

 1. راهنمای خرید بیمه نامه  :
 1. ابتدا بيمه گذار مي بايست پيشنهاد بيمه را بطور کامل تکميل و امضا نمايد .

 

 1. مراحل صدور بیمه نامه :

      پس از تکمیل فرم پیشنهاد , کاربر نسبت به اعلام حق بیمه و شرایط بر اساس نوع فعالیت بیمه گذار اقدام می نماید  .

          در صورت رضایت بیمه گذار نسبت به شرایط اعلامی , بیمه نامه مربوطه صادر و به بیمه گذار تسلیم میگردد.

 1. مهلت اعلام خسارت بیمه نامه :

مراتب‌ را در اولين‌ فرصت‌ و حداكثر تا پنج‌ روز كاري بعد از تاريخ‌ اطلاع‌ از وقوع حادثه به‌ بيمه‌گر اطلاع دهد و همكاري لازم را براي بازديد و ارزيابي خسارت به عمل آورد.

بيمه‌گذار نبايد بدون موافقت بيمه‌گر در مورد مسئوليت‌هايي كه تحت پوشش اين قرارداد است، تعهدي به عهده گيرد و يا وجهي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بيمه‌گر قرار گرفته باشد.

بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ كتبي بيمه‌گر، تغييري‌ در وضعيت‌ محموله خسارت‌ ديده به‌ عمل‌ نياورد مگر اقدامات‌ و تغييراتي‌ كه‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروري ‌است‌ و عرفاً بايد انجام‌ شود.

در صورت‌ دريافت‌ هرگونه‌ اوراق قضايي در خصوص‌ مسئوليت ‌تحت‌ پوشش‌ اين‌ قرارداد، در اسرع وقت به بيمه گر اطلاع دهد.

 1. مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت  :
  1. اصل‌ اسناد و مدارك‌ زير را در اسرع‌ وقت‌ به‌ بيمه‌گر تسليم‌ نمايد:

          2-5-   گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ محل‌ وقوع‌ حادثه (در صورت وجود).

3-5- بارنامه‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌.

4-5- فاكتور خريد محموله‌ يا هر گونه‌ مدارك‌ معتبر ديگري‌ كه‌ دال‌ بر تعيين‌ ارزش ‌محموله‌ باشد در صورت عدم ارايه مدارك فوق ارزش‌ كالاي‌ مشابه‌ در مبدأ ودرزمان حمل‌، مبناي‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.

5-5- هرگونه‌ مدركي كه بيانگر ادعاي‌ خسارت‌ از طرف‌ ارسال كننده يا صاحب كالا باشد.3-5- اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه خسارت به خودرو ثالث وارد شده باشد )

 1. شرایط پرداخت خسارت :

       ‌بيمه‌گر موظف‌ است‌ پس از تکمیل مدارک توسط بیمه گذار حداکثر ظرف‌ پانزده نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید .

 1. بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان :

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت جانی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد , خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد . منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

 1. راهنمای خرید بیمه نامه  مسئولیت  کارفرما در قبال کارکنان :

عملیات صدور بیمه نامه در بیمه های مسئولیت مانند ترتیب متعارف در سایر رشته های بیمه می باشد و جزئیات آن بشرح زیر است:

1 - بیمه گذار بایستی فرم پیشنهاد بیمه را کامل و خوانا تکمیل و امضاء نماید. (در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشد پیشنهاد بیمه را مهر و امضاء نماید.)

2-  با توجه به نوع فعالیت بیمه گذار (کارفرما) مدارک زیر از وی اخذ گردد.

1-2- در مورد پروژه های ساختمانی آخرین جواز معتبر اخذ شده از شهرداری .

2-2- در مورد پروژه های عمرانی، یک نسخه از پیمان و نقشه اجرایی و برنامه زمانبندی کار

 1. مراحل صدور بیمه نامه  مسئولیت  کارفرما در قبال کارکنان :

پس از تکمیل فرم پیشنهاد , کاربر نسبت به اعلام حق بیمه و شرایط بر اساس نوع فعالیت بیمه گذار اقدام می نماید.

در صورت رضایت بیمه گذار نسبت به شرایط اعلامی , بیمه نامه مربوطه صادر و به بیمه گذار تسلیم میگردد .

 1. مهلت اعلام خسارت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

بيمه‌گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع بيمه‌نامه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه به بيمه‌نامه خریداری شده مربوط مي‌شود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:

1-4- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه‌گر برساند.

2-4-  خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بيمه‌گر تسلیم و بيمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

3-4-  براي بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد.

4-4- اعلام حادثه بيمه گذار مي بايست شامل اطلاعات ذيل باشد :

 شماره بيمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زيانديده يا زيانديدگان و شرح مختصري در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اوليه وقوع آن .

 1. مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت  :

 مدارک مورد نياز  تشکيل پرونده خسارت در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان

"مدارک مورد نياز جهت هزينه های  پزشکي  و نقص عضو  "

 1. گزارش حادثه ( ترجيحا تکميل شده با فرم سازمان تامين اجتماعي )
 2. مدارک شناسايي زيانديده (کپي کار ملي و شناسنامه )
 3.  گزارش بازرس اداره کار / کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار ( مبني بر تعيين ميزان قصور)
 4.  تمامي گزارشات پزشکي قانوني ( در صورت مراجعه زيانديده به مراجع قضايي )
 5. تمامي مدارک بيمارستاني : برگ پذیرش اورژانس و در صورت درخواست هزينه هاي پزشکي ارائه تمامي فاکتورهاي پزشکي و بيمارستاني مهمور  به  مهر مراکز درمانی .
 6.  گواهي پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان .
 7.   رونوشت بيمه نامه , و ضمائم آن( تمامي صفحات پشت و رو)
 8. مدارک استخدامي ، کارت اشتغال به کار و يا کپي ليست تامين اجتماعي در ماه وقوع حادثه و يک ماه قبل آن
 9.  در پروژه هاي ساختماني کپي پروانه ساختمانی

"مدارک تکميلي لازم در صورت فوت "

 1. گزارش حادثه ( ترجيحا تکميل شده با فرم سازمان تامين اجتماعي )
 2.   مدارک استخدامي ، کارت اشتغال به کار و يا کپي ليست تامين اجتماعي در ماه وقوع حادثه و يک ماه قبل آن فتوکپي برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار ( مبني بر تعيين ميزان قصور کارفرما يا عوامل وي )
 3.  کپي برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفي
 4. کپي برابر اصل شده گواهي فوت و جواز دفن
 5. کپي برابر اصل شده گواهي انحصار وراثت
 6. کپي برابر اصل شده گزارش پزشکي قانوني
 7. کپي برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامي
 8. کپي برابر اصل شده راي دادگاه ( در صورت انجام شکايت و تشکيل پرونده در دادسرا )
 9.  فتوکپي برابر اصل شده قيم نامه و نامه اداره سرپرستي ( در صورت وجود فرزند يا فرزندهاي صغير )
 10. تصوير شناسنامه هاي وراث قانوني متوفي
 11. حکم ماموريت متوفي ( در صورت فوت به هنگام ماموريت )
 12.  رونوشت بيمه نامه تمامي صفحات
 13. در بيمه نامه ساختماني کپي پروانه ساختمانی
 1. شرایط پرداخت خسارت :

غرامت فوت و نقص عضو با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه‌گذار در مراجع قضائي تعيين مي‌شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه بيشتر نخواهد بود.

 1. بیمه های مسئولیت مدنی  :

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل اشخاص ثالث ( افرادی که به نوعی به بیمه گذار مراجعه می نمایند ولی رابطه کاری و استخدامی با وی ندارند) تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در محل مورد بیمه در اثر حادثه خسارت جانی به مراجعین  بیمه گذار وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد , خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد . منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت می باشد.

 1. راهنمای خرید بیمه نامه  مسئولیت  مدنی  :

بیمه های مسئولیت مدنی (سایر ) شامل زیر شاخه های متعددی می باشد  و متقاضی بیمه ملزم به تکمیل فرم پیشنهاد مربوطه می باشد .

1 - بیمه گذار بایستی فرم پیشنهاد بیمه را کامل و خوانا تکمیل و امضاء نماید. (در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشد پیشنهاد بیمه را مهر و امضاء نماید.)

2-  با توجه به نوع فعالیت بیمه گذار (کارفرما) مدارک مربوطه از وی اخذ گردد .

مراحل صدور بیمه نامه  مسئولیت  مدنی :

پس از تکمیل فرم پیشنهاد , کاربر نسبت به اعلام حق بیمه و شرایط بر اساس نوع فعالیت بیمه گذار اقدام می نماید.

در صورت رضایت بیمه گذار نسبت به شرایط اعلامی , بیمه نامه مربوطه صادر و به بیمه گذار تسلیم میگردد .

در صورتیکه موضوع بیمه نیاز به بازدید داشته باشدهماهنگی لازم بین کارشناس بیمه گرو بیمه گذار صورت خواهد گرفت .

 1. مهلت اعلام خسارت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

بيمه‌گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع بيمه‌نامه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه به بيمه‌نامه خریداری شده مربوط مي‌شود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:

1-4- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه‌گر برساند.

2-4-  خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بيمه‌گر تسلیم و بيمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

3-4-  براي بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد.

4-4- اعلام حادثه بيمه گذار مي بايست شامل اطلاعات ذيل باشد :

 شماره بيمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زيانديده يا زيانديدگان و شرح مختصري در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اوليه وقوع آن .

 1. مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت  :

 مدارک مورد نياز  تشکيل پرونده خسارت در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان

"مدارک مورد نياز جهت هزينه های  پزشکي  و نقص عضو  "

 1. گزارش حادثه ( ترجيحا تکميل شده با فرم سازمان تامين اجتماعي )
 2. مدارک شناسايي زيانديده (کپي کار ملي و شناسنامه )
 3.  گزارش کارشناس رسمی دادگستری ( مبني بر تعيين ميزان قصور)
 4.  تمامي گزارشات پزشکي قانوني ( در صورت مراجعه زيانديده به مراجع قضايي )
 5. تمامي مدارک بيمارستاني : برگ پذیرش اورژانس و در صورت درخواست هزينه هاي پزشکي ارائه تمامي فاکتورهاي پزشکي و بيمارستاني مهمور  به  مهر مراکز درمانی .
 6.  گواهي پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان .
 7.   رونوشت بيمه نامه , و ضمائم آن( تمامي صفحات پشت و رو)

"مدارک تکميلي لازم در صورت فوت "

 1. گزارش حادثه
 2.  کپي برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفي
 3. کپي برابر اصل شده گواهي فوت و جواز دفن
 4. کپي برابر اصل شده گواهي انحصار وراثت
 5. کپي برابر اصل شده گزارش پزشکي قانوني
 6. کپي برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامي
 7. کپي برابر اصل شده راي دادگاه ( در صورت انجام شکايت و تشکيل پرونده در دادسرا )
 8.  فتوکپي برابر اصل شده قيم نامه و نامه اداره سرپرستي ( در صورت وجود فرزند يا فرزندهاي صغير )
 9. تصوير شناسنامه هاي وراث قانوني متوفي
 10. حکم ماموريت متوفي ( در صورت فوت به هنگام ماموريت )
 11.  رونوشت بيمه نامه تمامي صفحات
 1. شرایط پرداخت خسارت :

غرامت فوت و نقص عضو با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه‌گذار در مراجع قضائي تعيين مي‌شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه بيشتر نخواهد بود.

 

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn