بیمه مسئولیت

 پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و مراجعین

 پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مهد های کودک

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از انجام عملیات عمرانی در قبال اشخاص ثالث

 فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

 فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما پروژه های عمرانی در قبال کارکنان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان واحدهای صنعتی ،تولیدی و خدماتی

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال مراجعه کنندگان

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران اردو و تورهای گردشگری

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات

راهسازی،کشاورزی و ساختمانی

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی درقبال اشخاص ثالث 

 

 

 


 

 

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn