انتخاب بهترین بیمه عمر

انتخاب بهترین بیمه عمر

طرح بيمه عمر و سرمايه گذاري بر گرفته از نوعي بيمه تمام عمر رايج به نام بيمه عمر جامع ( Life Universal ) مي باشد  و يكي از پرطرفدار ترين بيمه هاي عمر در جهان است كه با اضافه نمودن يك برنامه سرمايه گذاري سيستماتيك به بيمه عمر بلند مدت ، روز به روز طرفداران بيشتري را در اكثر كشورها به خود جلب مي نمايد .

نام بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري در شرکت بیمه آرمان ( با کسب مجوز از بيمه مرکزي ) بیمه آرمان زندگی نام دارد و کليه طرح ها و شرایط آن  بر اساس آخرين آيين نامه شوراي عالي بيمه تنظيم گرديده است  .

 خلاصه اي از شرايط بيمه نامه و برتری‌های بیمه آرمان زندگی  :

* سود تضميني براي 5 سال اول 18% و براي 5 سال دوم 15% ميباشد .

 * حداقل حق بيمه سالانه 2.000.000 ريال و ماهانه 300.000 ریال به جز بيمه هاي گروهي که توافقي خواهد بود .

*  حداکثر تعديل حقبيمه سالانه 30% می باشد  .

*  سرمايه فوت از 1 تا 40 برابر حق بيمه

*  حداقل سرمايه فوت نبايستي کمتر از 10.000.000 ريال و بيشتر از 2.000.000.000 ريال باشد.

*  نرخ تعديل سرمايه فوت بيشتر از 20% نميتواند باشد .

*  حداقل سن بيمه شده از ابتداي ماه دوم تولد  و حداکثر 80 سالگي است .

*  بيمهنامه ميتواند بلا انقطاع تا 80 سالگي بيمهشده ادامه داشته باشد .

*  تمديد بيمهنامه به صورت خودکار انجام مي پذيرد .

*  روش پرداخت ميتواند يکجا، سالانه، شش ماهه , چهار ماهه , سه ماهه , دو ماهه و ماهانه باشد .

*  وام از سال دوم معادل 90% اندوخته هر سال مي باشد .

* برداشت از اندوخته از پایان سال دوم معادل 90% اندوخته هر سال مي باشد .

پوشش فوت ناشي از حادثه :

*  حداکثر سقف سرمايه تا 3 برابر سرمايه فوت بهر علت به شرطی که از 2.000.000.000 ریال تجاوز ننماید .

*  سقف سني بيمه شده حداقل از دو ماهگي تولد و حداکثر 80 سالگي .

*  براي سنين زير 15 سال حداکثر سقف سرمايه تا 1 برابر سرمايه فوت .

*  نرخ پوشش فوت ناشي از حادثه بر مبناي طبقه بندي مشاغل در بيمه حوادث مي باشد . ( حداقل 0.6 در هزار سرمايه )

 پوشش نقص عضو و از کارافتادگي ناشي از حادثه  :

*  سقف سرمايه اين پوشش از حداقل 10% تا حداکثر 100% ( يک برابر سرمايه فوت بهر علت ) .

*  از دو ماهگي پوشش تعلق مي گيرد .

*  سقف سني حداکثر 60 سالگي بيمه شده .

*  نرخ اين پوشش بر مبناي طبقه بندي مشاغل در بيمه حوادث مي باشد. 

*  نرخ پوشش بر مبناي طبقه بندي مشاغل در صورت فوت يا در صورت نقص عضو و از کار افتادگي ناشي از حادثه مي تواند با هم  

     متفاوت باشد.

پوشش هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه  :

*  حداکثر تا 10 درصد سرمايه فوت بهر علت .

*  نرخ اين پوشش بر مبناي طبقه بندي مشاغل در بيمه حوادث مي باشد  .

*  پوشش از دو  ماهگي بيمهشده .

*  سقف سني 60 سالگي بيمه شده .

پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از کار افتادگي کامل و دائم به هر علت (ناشي از بيماري يا حادثه) :

*  مدت پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه حداکثر 20 سال مي باشد .

*  حداکثر سن ورود براي داشتن اين پوشش 55 سالگي .

*  حداقل سن براي پوشش معافيت 18 سال و حداکثر سقف سني 60 سالگي مي باشد .

*  دوره انتظار اين پوشش يک سال است ( از کارافتادگي کامل و دائم ناشي از حادثه دوره انتظار ندارد  ) .

پوشش دريافت مستمري در صورت از کار افتادگي کامل و دائم ( پوشش درآمد از کار افتادگي )

*   مدت پوشش مستمري حداکثر 20 سال مي باشد .

*   اين پوشش از 1 تا 3 برابر حق بيمه پرداختي همان سال تعلق خواهد گرفت .

*   حداکثر سن ورود براي داشتن اين پوشش 55 سالگي .

*  سقف سني 60 سالگي .

*  اين پوشش داراي دوره انتظار يکساله در صورت از کارافتادگي دائم و کامل مي باشد . ( در صورت از کارافتادگي ناشي از حادثه دوره انتظار ندارد )

*  پوشش مستمري براي بيمه نامه هايي که بيمه گذار شخص واحدي نباشد , تعلق نخواهد گرفت .

* پوشش دريافت مستمري و پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از کارافتادگي کامل و دائم با هم انجام مي شود .

پوشش بيماي هاي خاص:

*  سقف پوشش حداکثر تا 50 درصد سرمايه فوت بهر علت , حداکثر تا 210.000.000 ريال .

*  پرداخت خسارت به صورت درماني(هزينهاي) بوده و طبق فاکتورهاي پرداخت شده توسط بيمهگذار پرداخت ميگردد .

*  ازابتداي دو ماهگي تولد بيمه شده اين پوشش تعلق خواهد گرفت .

*  سقف سني اين پوشش60 سالگي بيمهشده .

*  بيماريهاي تحت پوشش سکته قلبي ,  سکته مغزي , جراحي عروق کرونر قلب , پيوند اعضاي اصلي , انواع سرطانها

*  دوره انتظار اين پوشش سه ماهه ميباشد . (در صورت بستري ناشي از حادثه دوره انتظار ندارد)

*  پرداخت هزینه های بیماری های خاص ( بجز سکته قلبی و مغزی ) بصورت سرمایه ای

 

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn