آشنایی با مفاهیم اصلاحات بیمه عمر

   

 

 

تعاريف , مفاهيم و اصطلاحات بيمه هاي زندگي

بيمه گر

بيمه گر شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در بيمه نامه را بعهده مي گيرد. در اينجا بيمه گر شركت سهامي بيمه آرمان است .

بيمه گذار

شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات آن در بيمه نامه قيد گرديده و پرداخت حق بيمه را بعهده دارد و استفاده كنندگان از منافع بيمه نامه را تعيين مي كند .

بيمه شده

شخص حقيقي است که فوت يا حيات او موضوع بيمه نامه و مشخصات وي در بيمه نامه درج مي شود .

ذينفع يا استفاده كننده

شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه به نفع آن منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه نامه ذكر شده و از مزاياي بيمه بهرمند مي شوند . ذينفع و يا استفاده كننده معمولا از اعضاي خانواده و يا افراد مورد علاقه بيمه گذار است .

حق بيمه

وجهي است كه بيمه گذاردر مقابل اخذ بيمه نامه به بيمه گر مي پردازد .

شرايط عمومي

شرايط عمومي يا متن بيمه نامه در واقع مفاد قرارداد فيمابين بيمه گر و بيمه گذار بوده که به امضاء بيمه گر رسيده و تحويل بيمه گذار مي گردد.کليه جزئيات بيمه نامه به مانند پوشش ها , استثنائات , وظائفو تعهدات بيمه گر و بيمه گذار , مرجع حل اختلاف و ساير موارد در آن درج گرديده است .

شرايط عمومي بسته به نوع بيمه نامه صادره و پوشش هاي اضافي مي تواند يک يا چند صفحه باشد و همچنين شرايط عمومي درهر نوع بيمه نامه ثابت مي باشد .

شرايط خصوصي

شرايط خصوصي بيمه نامه شامل نام و نشاني بيمه گذار , سرمايه بيمه , حق بيمه , نحوه پرداخت حق بيمه و تمامي اطلاعات است که جهت صدور يک بيمه نامه ضروري بوده و از فرم پيشنهاد تکميل شده توسط بيمه گذار اخذ گرديده است .

الحاقيه

الحاقيه بيمه نامه برگه اي است که منضم يا پيوست بيمه نامه بوده و اصلاحات و تغييرات در متن بيمه نامه اوليه راشامل مي شود .

سرمايه بيمه

سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه مبلغي است كه بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر طبق شرايط بيمه نامه به ذينفع بپردازد .

پوشش هاي اضافي

پوشش هاي اضافي علاوه بر پوشش اصلي بيمه نامه عمر اوليه براي اين نوع بيمه نامه ها ارائه مي گردد . پوشش هاي اضافه شامل حادثه , از كارافتادگي دائم و کامل و امراض خاص و ... مي باشد . هر يك از پوشش هاي اضافي بسته به درخواست بيمه گذار و با اضافه نرخ ارائه مي گردد.

 

حادثه

حادثه موضوع بيمه نامه عبارت است هر واقعه ناگهاني كه بر اثر يك عامل خارجي بدون قصد و اراده بيمه گذار بروز كرده ومنجر به جرح ، نقص عضو ، از كارافتادگي و يا فوت مي شود .

از كارافتادگي دائم و قطعي

از كارافتادگي دائم و قطعي عبارت است از قطع ، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد .

مدت بيمه نامه

مدت بيمه نامه در بيمه هاي عمر بسته به درخواست بيمه گذار متفاوت مي باشد و حداقل آن 5 سال است .

اندوخته رياضي

در اصطلاح عادي اندوخته يا ذخيره به چيزي اطلاق مي شود كه شخص آن را موقتا كنار بگذارد تا در موقع ديگري از آن استفاده نمايد . در بيمه عمر اندوخته يا ذخيره رياضي به وجوهي قابل استناد اطلاق مي شود كه شركت بيمه از محل حق بيمه هاي دريافتي كنار مي گذارد تا بتواند تعهدات آينده خود را جواب دهد . وقتي كه بيمه گرحق بيمه ها را وصول مي كند ، ابتدا هزينـه ها و كارمـزد را از آن برداشـت نموده و آن چه باقـي مي ماند حق بيمه خالص است . حق بيمه خالص خود به خود به حق بيمه خطر و حق بيمه پس انداز تجزيه مي گردد . از محل حق بيمه خطر سرمايه فوت پرداخت مي شود . به اين ترتيب قسمتي از حق بيمه ها مصــزد بيـمه گر مي ماند به اين وجوه اندوخته رياضي مي گويند. اضافه كردن كلمه رياضي به خاطر اين است كه با استفاده از فرمول هاي رياضي و روشهاي آکچوئري حاصل ميگردد . اندوخته رياضي كه در پايان هر سال محاسبه و نگهداري مي گردد، دين شركت بيمه به بيمه گذاران است .

بازخريد بيمه عمر

بازخريد كه به آن واگذاري نيز مي گويند ، راهي است براي پايان دادن به قرارداد قبل از موعد . به عبارت ديگر به نوعي اعلام اراده بيمه گذار مبني بر پايان دادن روابط قراردادي او با بيمه گراست

مشاركت در منافع

در بيمه هايي كه داراي ذخيره رياضي مي باشند ، شركتهاي بيمه سرمايه هاي حاصل از حق بيمه هاي مورد نظر را سرمايه گذاري مي نمايند . بيمه گذاران از منافع و سودي كه از محل اين سرمايه گذاريها حاصل مي گردد ، شريك مي باشند . لذا بحث مشاركت در منافع در اين نوع بيمه ها مطرح مي گردد .

دريافت وام از محل ذخيره

در بيمه نامه هايي كه ارزش بازخريد دارند پيش بيني مي شود كه بيمه گذار حق دارد از محل ذخيره رياضي بيمه نامه , وام دريافت نمايد .

معاينات پزشكي

پذيرش متقاضيان بيمه عمر به دو صورت انجام مي گيرد . بدون معاينات پزشكي و با معاينات پزشكي . به علت مشكلاتي كه در مراجعه متقاضي به پزشك متخصص شركت وجود دارد ، شركتهاي بيمه سعي مي كنند در موارد خاص از معاينات پزشكي متقاضي صرفنظر كنند و به پر كردن پرسشنامه مخصوص از طرف متقاضي بسنده مي كنند .

فرم پيشنهاد بيمه عمر

همين كه متقاضي بيمه عمر تصميم به انعقاد قرارداد گرفت و نوع بيمه را برگزيد ، نماينده بيمه به او برگه هايي ميدهد تا آن را امضاء نمايد . به اين برگه پيشنهاد بيمه عمر مي گويند.

بيمه گذار بايستي نهايت دقت و اهميت را در تكميل پرسشنامه و ارائه پاسخ ها مبذول دارد . زيرا براساس مندرجات پيشنهاد بيمه عمر , قرارداد صادر مي گردد.

امضاء پيشنهاد بيمه تعهدي براي بيمه گذار ايجاد نمي كند ولي اگر بعد از انجام معاينه پزشكي و قبول بيمه گر از امضاي قرارداد منصرف گردد ، هزينه هاي پزشكي را كه بيمه گر متحمل شده است بايد بپردازد . بيمه گذار به هيچوجه نبايد پيشنهاد بيمه عمر را خالي بگذارد .

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn